Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2023

Temat: Ogłoszenie Zarządu United Label S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia United Label S.A.

 

Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) na dzień 29 czerwca 2023 r., na godzinę 11:00 w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 126/134.

Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu ZWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w ZWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone ZWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na ZWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

 

Zarząd:

Darren Newnham – Prezes Zarządu

 

Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu United Label S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień  29 czerwca 2023 r.

Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie United Label S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.

Wniosek Zarządu United Label S.A. w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym 2022 r.

Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ United Label S.A.  w dniu 29 czerwca 2023 r.

Formularz pełnomocnictwa na ZWZ United Label S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.

Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji