Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2020 r. (UHY ECA)