Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2020 r.