Raport bieżący nr 8/2021 (raport ESPI)

Raport bieżący nr 8/2021 (raport ESPI)

Temat: „Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 28 czerwca 2021 r.”

Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2021 r. („ZWZ”), byli:

Spółka CI Games S.A., który dysponowała na ZWZ głosami w liczbie 1 000 000 z posiadanych akcji w liczbie 1 000 000. Stanowiło to 100 % w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 78,43% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080).

Tomasz Litwiniuk – Prezes Zarządu