Raport bieżący nr 2/2021 (raport ESPI)

Zawarcie umowy lock-up z Akcjonariuszem

Treść raportu:

Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, “Emitent”_ niniejszym informuje o zawarciu w dniu 12 stycznia 2021 roku umowy o czasowe wyłączenie zbywalności akcji _”Umowa”_.

Na mocy Umowy akcjonariusz większościowy Emitenta – Ci Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _”Akcjonariusz”_, zobowiązał się względem Emitenta do niezbywania posiadanych przez siebie 1.000.000 akcji Spółki. Wskazane ograniczenie dotyczy transakcji na rynku NewConnect i obowiązuje przez okres 6 miesięcy od dnia debiutu Spółki na rynku NewConnect.

Powyższe ograniczenie nie dotyczy innych akcji Spółki nabytych przez Akcjonariusza w transakcjach na rynku NewConnect po dniu zawarcia przedmiotowej Umowy. Ponadto ograniczenie nie obowiązuje Akcjonariusza w przypadku:

• sprzedaży całości posiadanych akcji na rzecz inwestora branżowego, w jednej transakcji;

• sprzedaży posiadanych akcji na rzecz funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych;

• sprzedaży akcji poza rynkiem NewConnect, o ile Akcjonariusz zapewni przystąpienie nabywcy do Umowy.

Tomasz Litwiniuk – Prezes Zarządu