Raport bieżący ESPI nr 4/2022

Temat: Powzięcie informacji o ogłoszeniu wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki United Label S.A.

Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 maja 2022 r. Spółka powzięła informację o ogłoszeniu przez CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Podmiot Wzywający”) wezwania do zapisywania się na sprzedaż 275.000 akcji Spółki, co stanowi 21,57% kapitału zakładowego Spółki oraz 21,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Wezwanie”). Spółka poniżej przedstawia podstawowe informacje o treści Wezwania z zastrzeżeniem, że pełna treść Wezwania dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej.

Podmiot Wzywający na dzień ogłoszenia Wezwania posiada 1.000.000 akcji Spółki uprawniających do wykonywania 1.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 78,43% kapitału zakładowego Spółki oraz 78,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W wyniku Wezwania Podmiot Wzywający zamierza osiągnąć 1.275.000 akcji Spółki uprawniających do 1.275.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 100% łącznej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Cena akcji Spółki w Wezwaniu została określona na 18,02 zł za jedną akcję. Wezwanie jest bezwarunkowe.

Wezwanie ogłaszane jest na podstawie art. 91 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”). Zamiarem Wzywającego jest wycofanie akcji Spółki z obrotu na NewConnect. W tym celu po zakończeniu Wezwania, Wzywający planuje doprowadzić do podjęcia na Walnym Zgromadzeniu uchwały o wycofaniu akcji Spółki z obrotu na NewConnect, a następnie wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie stosownego zezwolenia.

Ponadto, po przeprowadzeniu Wezwania, w zależności od rezultatów Wezwania, Wzywający rozważy przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji Spółki na zasadach określonych w art. 82 Ustawy.

Darren Newnham – Prezes Zarządu