Raport bieżący nr 10/2024

Temat: Powołanie nowego Prezesa Zarządu United Label S.A. Zarząd spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w przedmiocie powołania z dniem 10 czerwca 2024 roku Pana Marka Tymińskiego do Zarządu Spółki, powierzając mu jednocześnie pełnienie...

Raport bieżący nr 9/2024

Temat: Rezygnacja Członka Zarządu United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 7 czerwca 2024 r., jedyny członek Zarządu - Darren Newnham złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu i jednocześnie z członkostwa w Zarządzie Spółki ze skutkiem na dzień 7 czerwca 2024 r. Przyczyny rezygnacji...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2024

Temat: Ogłoszenie Zarządu United Label S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia United Label S.A. Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134. W załączeniu znajduje się...

Raport okresowy za I kwartał 2024 roku

Temat: Raport okresowy za I kwartał 2024 roku Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za I kwartał 2024 roku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe...

Raport bieżący nr 6/2024

Temat: Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” United Label S.A. Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązujących emitentów akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect...

Raport roczny za rok 2023

Temat: Raport roczny za rok 2023 Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2023. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO Darren Newnham - Prezes Zarządu 2024_03_19_Jednostkowy raport roczny...

Raport bieżący nr 5/2024

Temat: Rozpoczęcie kampanii marketingowej gry „Tails of Iron 2: Whiskers of Winter” Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu 2/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku informuje, że w dniu 21 marca 2024 roku Spółka rozpoczyna kampanię marketingową gry „Tails of Iron 2: Whiskers...

Raport bieżący nr 4/2024

Temat: Podpisanie umowy z firmą audytorską  o badanie sprawozdań finansowych Treść raportu: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 7 marca 2024 roku Spółka podpisała umowę o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych z firmą audytorską Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na...

Raport bieżący nr 3/2024

Temat: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect Treść raportu: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w związku z pkt 14 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”, niniejszym informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika...